ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ

ଈଊ.ଜି. ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ , ମଚିଡା

ଗ୍ରାମ - ମଚିଡା , ବ୍ଲକ - ଲଖନପୁର , ପିନ କୋଡ - 768226

ଈଊ.ବି. ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ , ପାଲସଡା

ଗ୍ରାମ - ପାଲସଡା , ବ୍ଲକ - ଲଖନପୁର , ପିନ କୋଡ - 768226

ଏ.ଜି. ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ , ଫଟାପାଲି

ଗ୍ରାମ - ରାମପେଲା , ବ୍ଲକ - ଲଖନପୁର , ପିନ କୋଡ - 768211

ଏମ.ପି. ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ସରଣ୍ଡାମାଲ

ଗ୍ରାମ - ସରଣ୍ଡାମାଲ , ବ୍ଲକ - ଲଖନପୁର , ପିନ କୋଡ - 768211

ଏସ.ଇ. ରେଲୱେ ମିକ୍ସ୍ଡ ମଧ୍ୟମା ବିଦ୍ୟାଳୟ

ଗ୍ରାମ - ୱାର୍ଡ- ୨୩ , ବ୍ଲକ - ଝାରସୁଗୁଡା ଏମପିଏଲ , ପିନ କୋଡ - 768201